Νέο! Διάστημα υποβολής αιτήσεων για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2023-24

από

19/05/2023 έως 28/09/2023

Ενημερωθείτε για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα καθώς και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος      Υποβολή Αίτησης Υποψηφιότητας


Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες κατ’ έτος .

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Διαδικασία και Κριτήρια επιλογής εισακτέων

Το Τμήμα, σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Συνέλευση, προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες του Τμήματος και του ΠΜΣ και γνωστοποιείται σε ιστοσελίδες εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και συναφών οργανισμών

Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται ύστερα από βαθμολόγηση, σε εκατονταβάθμια κλίμακα των εξής κριτηρίων:

Α) Αξιολόγηση του φακέλου των υποψηφίων, με συνολική βαθμολογία 80 μόρια στα εξής επιμέρους κριτήρια:

 •         Συνάφεια μαθημάτων Πτυχίου Α’ κύκλου σπουδών με το αντικείμενο του ΠΜΣ, Βαθμός πτυχίου, Επίδοση στην Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον Α’ κύκλο σπουδών, Άλλοι τίτλοι σπουδών (1ου, 3ου ή 3ου κύκλου σπουδών) (σύνολο μορίων 37).
 •           Πιστοποιημένη καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (5 μόρια).
 •           Ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, συνάφεια με το αντικείμενο του ΠΜΣ και αριθμός σεμιναρίων-συνεδρίων και δημοσιευμένων εργασιών (σύνολο μορίων 23).
 •   Επαγγελματική δραστηριότητα, επίπεδο συνάφειας και έτη προϋπηρεσίας (σύνολο μορίων 15).

Β) Αξιολόγηση Συνέντευξης των υποψηφίων με συνολική βαθμολογία 20.

Διαδικασία επιλογής

Με βάση τα θεσπισθέντα κριτήρια, η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει τον Πίνακα Αξιολόγησης των υποψηφίων και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση.

Ειδικότερα:

 • Η Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής καταρτίζει αρχικά έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.
 • Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια δηλ. δεν έχουν καταθέσει όλα τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά της παρ. 6.2, συνημμένα της αίτησής τους.
 • Καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη.
 • Ιεραρχεί βαθμολογικά (φθίνουσα σειρά κατάταξης) τους υποψηφίους.
 • Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων, εισάγονται επιπλέον έως και πέντε (5)  ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι.
 • Καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιλογής επιτυχόντων και επιλαχόντων. Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων και επιλαχόντων εγκρίνεται και επικυρώνεται από τη Συνέλευση και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, του ΠΜΣ και ανακοινώνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους υποψηφίους.
 • Εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες καλούνται να απαντήσουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ, έντυπα ή ηλεκτρονικά, σχετικά με την αποδοχή ή όχι της ένταξής τους στο ΠΜΣ. Η περίπτωση μη έγκαιρης ανταπόκρισης από επιλεγέντα υποψήφιο εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ισοδυναμεί με παραίτηση από την υποψηφιότητά του.
 • Στην περίπτωση παραιτήσεων ή μη έγκαιρης υποβολής της δήλωσης ένταξης καλούνται οι επιλαχόντες με φθίνουσα σειρά κατάταξης.
 • Τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Τις ενστάσεις εξετάζει τριμελής επιτροπή μελών ΔΕΠ την οποία ορίζει η Συνέλευση Τμήματος.  Η τριμελής επιτροπή ενστάσεων εισηγείται στη Συνέλευση Τμήματος σχετικά με τις υποβληθείσες ενστάσεις. Η Συνέλευση τελικώς, αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι των εισηγήσεων και αντίστοιχα τροποποιεί ή όχι τον κατάλογο επιτυχόντων και επιλαχόντων.

Τέλη φοίτησης / Υποτροφίες

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται στην καταβολή τελών φοίτησης.
Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των τεσσάρων (4.000 €) ευρώ.
Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους ως εξής:
α) η πρώτη δόση (ποσό 1.400 €) κατά την εγγραφή του φοιτητή (Α΄ εξάμηνο),
β) η δεύτερη δόση (1.300 €) στην έναρξη του Β΄ εξαμήνου στις ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία και
γ) η τρίτη και τελευταία δόση (1.300 €) στην έναρξη του Γ΄ εξαμήνου και στις ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι φοιτητές των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών των ΠΜΣ.

Σε κάθε νέα σειρά νεοεισαχθέντων φοιτητών/τριων στο ΠΜΣ το πρόγραμμα παρέχει δυο υποτροφίες πλήρους κάλυψης των διδάκτρων σε απόφοιτους του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, που φέρνουν την υψηλότερη βαθμολογία αποφοίτησης.