Διάστημα υποβολής αιτήσεων για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2023-24

από

19/05/2023 έως 15/09/2023

Ενημερωθείτε για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα καθώς και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος      Υποβολή Αίτησης Υποψηφιότητας

 Υποβολή αιτήσεων-Δικαιολογητικά

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής φόρμας
Ταυτόχρονα με την ηλεκτρονική αίτηση, οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση ηλεκτρονικής υποβολής υποψηφιότητας. (υποχρεωτικό) .  Η είσοδος στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ γίνεται εδώ.
 2. Βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα περιλαμβάνει την εκπαιδευτική, επαγγελματική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα του υποψήφιου-ιας (υποχρεωτικό)
 3. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. (υποχρεωτικό)
 4. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωσης Περάτωσης Α΄ κύκλου Σπουδών, από το οποίο να προκύπτει ο βαθμός αποφοίτησης (σε περίπτωση απόκτησης του πτυχίου/διπλώματος από ιδρύματα της αλλοδαπής απαιτείται και πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το ν. 3328/2005(Α. 80’)   (υποχρεωτικό)
 5. Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας ή παράρτημα διπλώματος Α΄ κύκλου Σπουδών απ’ όπου να προκύπτει ο βαθμός του πτυχίου του αιτούντος καθώς και η βαθμολογία του σε όλα τα μαθήματα. (υποχρεωτικό)
 6. Βεβαίωση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας από την γραμματεία του οικείου Τμήματος (εφόσον ο τίτλος και ο βαθμός της πτυχιακής εργασίας δεν συμπεριλαμβάνεται στην αναλυτική βαθμολογία ή στο παράρτημα διπλώματος). (προαιρετικό)
 7. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΑΣΕΠ (το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένο). (υποχρεωτικό)
 8. Πιστοποιητικά συμμετοχής σε επιμορφωτικά σεμινάρια και συνέδρια (Μέγιστος αριθμός πιστοποιητικών που θα συμπεριληφθούν είναι 4). (εάν υπάρχουν)
 9. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές ή σε πρακτικά συνεδρίων, εάν υπάρχουν. (Μέγιστος αριθμός δημοσιεύσεων που θα συμπεριληφθούν είναι 4 σε περιοδικά και 4 σε πρακτικά συνεδρίων). (εάν υπάρχουν)
 10. Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας (για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα) ή υπηρεσιακής κατάστασης (για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα). (εάν υπάρχουν)
 11. Άλλοι τίτλοι σπουδών (1ου, 3ου ή 3ου κύκλου σπουδών). (εάν υπάρχουν)

Υποβολή Αίτησης Υποψηφιότητας        Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος